តេីរបាំព្រះរាជទ្រព្យចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

របាំដែលអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរគឺ៖ របាំព្រះរាជទ្រព្យ របាំដែលត្រូវបានគេចុះក្នុង​បញ្ជី​សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ (អរូបិយ) របស់​ពិភពលោក នៅថ្ងៃ​ទី ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០០៣

១២៣៦
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០២៤
sreylen kosal

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.