ដូចម្ដេចដែលហៅថាការអប់រំ?

១៨១
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកក្កដា ១៩ ២០២១
Sreynich

ចម្លើយ

avatar

yuravandy

ការអប់រំគឺជា៖

  1. កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍការសិក្សា ឬការបណ្តុះបណ្តាលកាយសម្បទា សតិបញ្ញា និងសីលធម៌តាមរយៈគ្រប់សកម្មភាពអប់រំ។
  2. ការធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវសំណុំចំណេះដឹង ជំនាញ សមត្ថភាព និងតម្លៃ។
  3. ការធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាបុគ្គលល្អ ដែលមានប្រយោជន៍សប្រាប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ សហគមន៍ សមាគម ប្រទេសជាតិ និងពិភពលោកទាំងមូល៕

សួស្តីលោកគ្រូ តើ Font អក្សរលោកគ្រូប្រើមានឈ្មោះអ្វី អក្សរស្អាតណាស់ប្អូន ចង់ដឹងលោកគ្រូ

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.