តើធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺជាអ្វី?

៦៦
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៤ ២០២១
SeyRim Rin

ចម្លើយ

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.