តើធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺជាអ្វី?

៣៦៦
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែឧសភា ២៤ ២០២១
SeyRim Rin

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.