តើល្បឿនរបស់ភពឬ ផ្កាយដុះកន្ទុយនឹងប្រែប្រួលដូចម្តេចនៅពេលវាស្ថិតនៅជិតឬឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ? ចូរពន្យល់។

ល្បឿនរបស់ភពឬ ផ្កាយដុះកន្ទុយនឹងប្រែប្រួលនៅពេលវាស្ថិតនៅជិតឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ​ លោកព្ល័របានរកឃើញថាភពទាំងអស់ធ្វើចលនា លឿននៅពេលពួកវាខិតទៅជិតព្រះអាទិត្យ ព្រោះវា មានគន្លងតូចនិងទំនាញខ្លាំង  ហើយភពធ្វើចលនាយឺតនៅពេលវាឆ្ងាយពីរព្រះអាទិត្យ ​ ព្រោះវាគន្លងធំនិងទំនាញខ្សោយ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ខែកញ្ញា ១៣ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ផ្កាយដុះកន្ទុយ

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.