តើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្តលផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បរិស្ថាន និង សង្គម?

ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ   ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមដូចជា៖

 • បរិស្ថាន
  • បំពុលបរិយាកាស ដោយសារការប្រើប្រាស់ថាមពលយ៉ាងច្រើនក្នុងការជីកយករ៉ែនិងដំណឹកជញ្ជូនដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងអាសុីត និងកំណើនកម្តៅផែនដី
  • បំពុលទឹកលើដី​ និងក្រោមដី
  • ធ្វើឲ្យប្រែប្រួលរូបរាងរបស់ដីស្រទាប់លើការបោះបង់ដីចោលអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ដីដោយសារតែកង្វក់ដោយសារធាតុគីមី ការ បំផ្លាយស្រទាប់ដីមានជីជាតិ ធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទៃដីជាអចិន្រ្តៃយ៍ បាត់ព្រៃឈើ និង ជម្រកសត្វព្រៃ។
 • សង្គម
  • អាគារត្រូវបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការស្រុតដី ផ្លូវថ្នល់​និងដីសម្រាប់កសិកម្ម
  • ការរំខានដោយសូរសំលេង ដល់ប្រជាជន ដែលរស់នៅជំុវិញតំបន់នោះ
  • ការសាយភាយសារធាតុគីមី បង្កឲ្យមនុស្សមានជម្ងឺផ្សេងៗ…។
៧១៨៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.