តើការដឹងអាយុសិលានៃព្រះចន្ទអាចជួយតារាវិទូ ឲ្យប៉ាន់ស្មានអាយុនៃផ្ទៃលើរបស់ភពមួយឧទាហរណ៍ភពពុធបាបយ៉ាងដូចម្តេច?

ការដឹងអាយុសិលានៃព្រះចន្ទអាចជួយតារាវិទូឲ្យប៉ាន់ស្មានអាយុនៃផ្ទៃលើរបស់ភពមួយបាន។​ ឧទាហរណ៍​ ភពពុធ​ ដោយសារភពទាំងអស់នៅក្នុង ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នា ហើយមានសមាសធាតុផ្សំដូចគ្នាដូចនេះការដឹងអាយុសិលានៅភព ​ព្រះចន្ទអាចឲ្យតារាវិទូដឹង ពីរអាយុសិលានៅភពពុធដូចគ្នា។

២៥៥៩
ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

ភពពុធ

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.