ចូររាយឈ្មោះទម្រង់ក្នុង និងបរិយាកាសព្រះអាទិត្យចេញពីផ្នែកខាងក្នុងមកផ្នែកខាងក្រៅ។

ឈ្មោះទម្រង់ក្នុងនឹងបរិយាកាសព្រះអាទិត្យចេញពីផ្នែកខាងក្នុងមកផ្នែកខាងក្រៅមានដូចជា៖

  • ស្នូល តំបន់រំភាយរស្មី​  តំបន់រង្វល់  មណ្ឌលហ្វូតូ មណ្ឌលក្រូម៉ូ និង កូរ៉ូណា។
១៩៣៣
ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.