គុណធម៌ជាអ្វី? ចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ?

គុណធម៌ គឺជាសីលតម្លៃ ឬជាកម្លាំងដែលមានតម្លៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាប្រកបដោយកុសលជាប់លាប់ ហើយច្បាស់លាស់ចំពោះសង្គមដែលខ្លួនរស់នៅ។ គុណធម៌ចែកចេញជាពីរបែបគឺ

  1. គុណធម៌សាមញ្ញ គឺជាគុណធម៌ដែលបានមកពីការហ្វឹកហាត់ និងអប់រំ។​ ឧទាហារណ៍ ការទៀងពេល ការចេះប្រមាណ ភក្ដីភាព ភាពខ្ជាប់ខ្ជួន ការគួរសម។
  2. គុណធម៌កំណើត គឺជាគុណធម៌ដែលមនុស្សបានទទួលពីកំណើត។  ឧទាហរណ៍ សន្តានចិត្ត ចិត្តសន្ដោស ចិត្តមេត្តា។
១៨៨
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែមករា ០៦ ២០២៤
sreylen kosal

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.