តើព្រះបាទអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាអង្គណា? ព្រះអង្គជាព្រះរាជាដូចម្តេច? សោយរាជ្យពីឆ្នាំណា ដល់ ឆ្នាំណា?

ព្រះបាទអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គអេង។

ព្រះអង្គជាព្រះរាជាដែលមានព្រះទ័យស្នេហាជាតិ មោះមុត ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។

ព្រះអង្គសោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ ១៨៤០ ដល់ ឆ្នាំ ១៨៦០៕

៩០៧៤
ថ្ងៃអង្គារ ខែវិច្ឆកា ០៧ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.