ហេតុអ្វីបានជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំណត់យកបាវចនាដែលមានឈ្នោះថា “ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ”?

ចម្លើយ

បានជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំណត់យកបាវចនា “ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ” ព្រោះ៖

  • ជាតិ មានន័យថា មានប្រជាជន មានទឹកដី មានប្រវត្តិសាស្រ្ត មានវប្បធម៌
  • សាសនា មកពីពាក្យសាសនៈ មានន័យថា ពាក្យបណ្តាំ ការអប់រំ ការទូន្មាន។ សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គេកំណត់យកព្រះពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ធមានចែងនៅក្នុងរដ្ធធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩៣ មាត្រា ៤៣។
  • ព្រះមហាក្សត្រ គឺសំដៅប្រទេសដែលប្រកាន់នូវរបបរាជានិយម។ ប្រទេសដែលមានព្រះមហាក្ស្តត្រគង់ជាម្លប់។