តើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបង្កឱ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះចំពោះខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ?

ចម្លើយ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបង្កឱ្យមានផលវិបាកដូចជា៖

ក.ចំពោះខ្លួនឯង

 • ខូចសុខភាព (ទ្រុឌទ្រោម បាក់កម្លាំង...)
 • កើតជម្ងឺ (ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន រលាកស្រោមខួរ...)
 • ខាតបង់ទ្រព្យសម្បតិ្ត ខាតបង់ពេលវេលា
 • បាត់បង់ការងារ បាត់បង់កិត្តិយល
 • បាត់បង់ទំនុកចិត្តល្អពីគ្រួសារ បាត់បង់កិត្តិយស...

ខ.ចំពោះគ្រួសារ

 • បាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារ
 • បាត់បង់ប្រាក់កាស ខាតពេលវេលា
 • បង្កឱ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
 • បាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរ កិត្តិយសគ្រួសារ
 • ធ្វើឱ្យគ្រួសារមានការបារម្ភ...

គ.ចំពោះសង្គមជាតិ

 • បាត់បង់ធនធានមនុស្ស
 • បាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
 • កើតមានភាពអណាធិបតេយ្យ អសន្តិសុខសង្គម (ចោរកម្ម ចោរប្លន់ និងឧក្រិដ្ធផ្សេងៗ)
 • សង្គមគ្មានការរើកចម្រើន
 • សម្បូរក្មេងអានាថា ក្មេងពាល(ក្មេងទំនើង)
 • មានការជួញដូរភេទ ជួញដូរមនុស្ស អំពើរំលោភផ្លូវភេទជាដើម។
ពាក្យទាក់ទង: គ្រឿងញៀន