តើប្រាសាទព្រះវិហារតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះ? ចូររៀបរាប់ពីប្រវត្តិសំខាន់ៗខ្លះស្តីពីប្រាសាទព្រះវិហារ។

ចម្លើយ

ប្រាសាទព្រះវិហារតាំងនៅលើជួរភ្នំដងរែក (ពីជំរាលភ្នំដល់កំពូលភ្នំ) ហើយប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ

ប្រវត្តិសំខាន់ៗស្តីពីប្រាសាទព្រះវិហារ

  • លើកទី១៖ ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ គ.ស.៩០០
  • លើកទី២៖ ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ គ.ស.១០៥០
  • លើកទី៣៖ ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ គ.ស.១១៥០

សៀមឈ្លានពានលើកទី១ នៅឆ្នាំ ១៩៥៤

  • តុលាការអន្តរជាតិសម្រេចឱ្យប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះក្តីលើប្រាសាទព្រះវិហារថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦២ (ទីក្រុង ឡាអេ ប្រទេសឡាអេ)
  • សៀមដកទ័ពតាមបញ្ជាចេញថ្ងៃទី១៥កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨
  • បញ្ជូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថ្ងៃទី០៧ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨

សៀមឈ្លានពានលើកទី២ ថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨។

ពាក្យទាក់ទង: ប្រាសាទព្រះវិហារ