តើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង សហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្តោតទៅលើបញ្ហាអ្វី?

ចម្លើយ

សន្និសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្តោទៅលើ

  • គោរពឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព សមភាព បូរណភាពទឹកដី និងសម្បតិ្តវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមក
  • មិនលូកដៃចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមក
  • ដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដោយជានិច្ចកាលត្រូរឈរលើវេទិកាសន្តិភាពភាវូបនីយកម្ម
  • បដិសេធដាច់ខាតនៅការប្រើកម្លាំងបាយនិងការកៀបសង្គត់ជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហ
  • ប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
ពាក្យទាក់ទង: អាស៊ីអាគ្នេយ៍