ដូចម្តេចហៅថា អត្តសញ្ញាណ?

ចម្លើយ

អត្តសញ្ញាណ = អត្ត +  សញ្ញាណ = ខ្លូន + គ្រឿងសម្គាល់ ឬសញ្ញាសម្គាល់ = គ្រឿងសម្គាល់ខ្លួន

  • អត្ថសញ្ញាណ = ជាសញ្ញាដែលអាចសម្គាល់បានថា ព័ត៍មាននោះពិតជាមានចំពោះរូបបុគ្គល ឬវត្ថុណាមួយ។
  • អត្តសញ្ញាណ = ជាកន្សោមធាតុដំបូងដែលត្រូវបានសន្មតថា ជាលក្ខណៈដោយឡែកៗនេះបុគ្គលឬវត្ថុណាមួយ ដើម្បីកុំឱ្យច្រឡំគ្នា។