តើទណ្ឌកម្មវិន័យមន្ត្រីរាជការមានប៉ុន្មានវិន័យ? ចូររៀបរាប់។

ចម្លើយ

ទណ្ឌកម្មវិន័យមន្ត្រីរាជការមាន ២ វិន័យដូចតទៅ៖

ទណ្ឌកម្មវិន័យទីមួយ

  • ស្តីបន្ទោស
  • ស្តីបន្ទោសដោយមានចំណារក្នុងសំណុំលិខិតផ្ទាល់ខ្លួន
  • ផ្លាស់ដោយបង្ខំវិធានវិន័យ
  • លុបឈ្មោះចេញពីតារាងឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់

ទណ្ឌកម្មវិន័យទីពីរ

  • ស្តីបន្ទោសជាទម្ងន់បណ្តាលឱ្យលុបចេញពីតារាងឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ បើសិនជាមានចុះឈ្មោះហើយឬធ្វើឱ្យយឺតក្នុងការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់ ក្នុងថេរៈវេលាមួយមានការកំណត់ តែមិនត្រូវឱ្យលើសពី ២ឆ្នាំ ក្នុងការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់តាមវេនជ្រើសរើស ឬតាមវេនតីតភាព។
  • ដាក់ឱ្យនៅទំនេរគ្មានបៀវត្សមិនឱ្យលើសពីមួយឆ្នាំ
  • បន្ថយឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នាក់មួយថ្នាក់ ឬច្រើនថ្នាក់
  • ដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍មុនកំណត់ ឬបញ្ឃប់ពិការងារដោយបង្ខំ
  • បណ្តេញចេញពីមុខតំណែងរាជការ