ដូចម្តេចដែលហៅថាគណបក្ស?

ចម្លើយ

ដែលហៅថាគណបក្សនយោបាយគឺ ជាក្រុមដែលមានគំនិត និងឆន្ទៈស្របគ្នា ហើយរួមគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមកិច្ចសន្យាបង្កើតនូវអង្គការមួយ ដែលមានលក្ខណៈអចិត្រៃយ៍ និងស្វ័យភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយជាតិតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរី និងយុត្តិធម៍ស្របតាមការកំណត់នៃរដ្ធធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។