តើខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា? ហើយត្រូវបានចេញប្រកាសនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា? មានក្រុងនិងស្រុកអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ហើយត្រូវបានចេញប្រកាសនៅដើមខែ មករា ឆ្នាំ២០១៤ ។ ខេត្តនេះមានក្រុងចំនួនមួយ និងស្រុកចំនួន៦ ដែលបានកាត់យកពីខេត្តកំពង់ចាមគឺ ក្រុងសួង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ស្រុកអូរាំងឪ ស្រុកក្រូចឆ្មា ស្រុកតំបែរ ស្រុកពញាក្រែក និងស្រុកមេមត់។