តើព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃ ខែណា? ខេត្តណា?

ចម្លើយ

ព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ខែ ពិសាខ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ០៣ ខែ ឧសភា។ នៅខេត្ត ស្វាយរៀង៕