តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

តាមការប៉ានស្មានរបស់អង្កការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមានដល់ប្រមាណប្រាំបីរយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩(៦,៨០០,០០០,០០០).

១៣០៤
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ១៣ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.