តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

ចម្លើយ

តាមការប៉ានស្មានរបស់អង្កការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមានដល់ប្រមាណប្រាំបីរយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩(៦,៨០០,០០០,០០០).