តើប្រទេសណាខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ?

ចម្លើយ

ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរួមមាន៖
• ចិនៈ ១,៣៣៧,៨១០,០០០នាក់
• ឥណ្ឌាៈ ១,១៨១,៣២០,០០០នាក់
• សហរដ្ឋអាមេរិចៈ ៣០៩,៣៨៨,០០០នាក់
• ឥណ្ឌូនេស៊ីៈ ២៣១,៣៦៩,៥០០នាក់
• ប្រេស៊ីលៈ