តើប្រទេសណាខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ?

ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរួមមាន៖
• ចិនៈ ១,៣៣៧,៨១០,០០០នាក់
• ឥណ្ឌាៈ ១,១៨១,៣២០,០០០នាក់
• សហរដ្ឋអាមេរិចៈ ៣០៩,៣៨៨,០០០នាក់
• ឥណ្ឌូនេស៊ីៈ ២៣១,៣៦៩,៥០០នាក់
• ប្រេស៊ីលៈ

១៥២៧
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ១៣ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.