តើកីឡាសីុហ្គេមកើតដំបូងនៅប្រទេសណា?អ្នកផ្ដើមបង្កើតមានប្រទេសណាខ្លះ? បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណា?

ចម្លើយ

កីឡាសុីហ្គេមបង្កើតឡើងនៅប្រទេសថៃ។ អ្នកផ្ដើមបង្កើតមានប្រទេសបីគឺ ថៃ កម្ពុជា វៀតណាម។  គេហៅកីឡានេះថា កីឡាត្រីកោណមាស។