តើកីឡាសីុហ្គេមកើតដំបូងនៅប្រទេសណា?អ្នកផ្ដើមបង្កើតមានប្រទេសណាខ្លះ? បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណា?

កីឡាសុីហ្គេមបង្កើតឡើងនៅប្រទេសថៃ។ អ្នកផ្ដើមបង្កើតមានប្រទេសបីគឺ ថៃ កម្ពុជា វៀតណាម។  គេហៅកីឡានេះថា កីឡាត្រីកោណមាស។

១៥១៤
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែឧសភា ១៩ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.