ចូលនិយាយពីនីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោត?

ចម្លើយ

នីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតមានពីររូបមន្ដ៖

ទី១: បង្កើតសភារួចទើបបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតាមក្រោយតាមសម្លេង៥០%បូកមួយតាមរយ:ការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់។ 

ទី២: បង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលតែមួយតាមរយ:ការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់។