តើវិមាននិងរូបសំណាកព្រះបរមបដិមារបស់ព្រះបរមរតនះកោឌមានកម្ពស់ប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

វិមាន២៧ម៉ែត្រនិងរូបសំណាកព្រះបរមបដិមារបស់ព្រះបរមរតនះកោឌធ្វើពីស្ពាន់មានកម្ពស់៤ម៉ែត្រកន្លះនិងព្រះទែនមានកម្ពស់២ម៉ែត្រ៧០សង់ទីមែត្រ។ សម្ភោធនៅឆ្នាំ២០១៣។