តើរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជារបបបែបណា? មាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះ?

ចម្លើយ

ក្នុងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រមុខរដ្ឋតែព្រះអង្គមិនកាន់អំណាចទេ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋ។ របបនេះមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថៃ ម៉ាឡេស៊ី ។