តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះចាត់ទុកជាអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច?

ចម្លើយ

សកម្មភាពដែលចាត់ទុកថា ជាអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមាន ៖

  • ការវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈ
  • លួចទ្រព្យសម្ភារៈរបស់របរក្នុងផ្ទះយកទៅលក់ បញ្ចាំ
  • បង្ខាំងមិនឱ្យចេញទៅប្រកបមុខរបរ
  • ការគារបសង្កត់ពុំផ្តល់លុយឱ្យប្រពន្ធ ឬប្តី ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយផ្សេងៗ របស់គ្រួសារ
  • ការបង្ខិតបង្ខំ ដល់ជនរងគ្រោះ ដើម្បីយកលុយកាក់ឱ្យខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនពុំសមហេតុផល។
ពាក្យទាក់ទង: អំពើហិង្សា