តើចំងាយផ្លូវពីតាខ្មៅមកជ្រៃធំមានស្ពានកាត់ផ្លូវចំនួនប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

ចំងាយផ្លូវពីតាខ្មៅមកជ្រៃធំមានស្ពានកាត់ផ្លូវចំនួន ៧៧

ពាក្យទាក់ទង: ជ្រៃធំ តាខ្មៅ