តើការសាងសង់ចំណតរថយន្ត ឬចំណតម៉ូតូដែលប្រក់ដំបូលនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រចាំបាច់ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ជាមុនដែរឬទេ?

ចម្លើយ

រាល់ការសាងសង់ចំណតរថយន្តឬចំណតម៉ូតូដែលប្រក់ដំបូលនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់រួចហើយ មិនតម្រូវឱ្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទេ លើកលែងតែការសាងសង់នោះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពគ្រឿងផ្គុំសំណង់       សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ឬខុសពីការកំណត់នៃគម្លាតអប្បបរមាកំណត់ដោយបទប្បញ្ញតិ្តជាធរមានដែលចាំបាច់ត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់បន្ថែម ។