តើស្ថាប័នណាខ្លះមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់?

ចម្លើយ

ក្នុងការចេញលិខិតអនុញ្ញាត មានបីថ្នាក់ ៖ ក. ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចំពោះសំណង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់សរុបតូចជាងឬស្មើ៥០០ម៉ែត្រក្រឡា។ ខ. ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ចំពោះសំណង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់សរុបធំជាង៥០០ម៉ែត្រក្រឡា ដល់ ៣.០០០ ម៉ែត្រក្រឡា។ គ. ថ្នាក់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចំពោះសំណង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់សរុបធំជាង ៣.០០០ម៉ែត្រក្រឡា និងគ្រប់សំណង់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ។