តើរបាយការណ៍ឥណទានជាអ្វី?

ចម្លើយ

របាយការណ៍ឥណទាន គឺជារបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ណាមួយ។ របាយការណ៍នេះ បង្ហាញព័ត៌មានដូចជាចំនួនដង នៃការសងត្រលប់ទាន់ពេលវេលា ទឹកប្រាក់ ឥណទានដែលនៅសល់ និង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់។