តើការទៅបោះឆ្នោត ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និង តំណាងរាស្រ្ដរបស់ប្អូនៗមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?

ចម្លើយ

ការទៅបោះឆ្នោត ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និង តំណាងរាស្រ្ដមានសារ:សំខាន់ដូចជា÷

+  ធ្វើអោយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

+  ធ្វើអោយមានប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងបែបវិម្ឈការនៅតាមឃុំសង្កាត់ ឬ ជាអ្នកផ្ទេរអំណាចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ដល់    ឃុំសង្កាត់

+  ប្រជាពរដ្ឋអាចសំរេចជោគវាស្នាដោយខ្លួនឯងតាមរយ:តំណាងរបស់គាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

+  ប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្ដែង ពង្រឹងស្ថានភាពនយោបាយដោយទទួលការទុកចិត្ដពីប្រជាពលរដ្