តើក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមន៍បារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បននេះតើប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយអ្វីខ្លះ?ចូលបកស្រាយ។

ចម្លើយ

ក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមន៍បារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បននេះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយជាច្រើនដូចជា               

+ ពីដើមដល់ ឆ្នាំ ១៩៤៧ ជារបបរាជាធិបតេយ្យ

+  ១៩៤៧ ដល់ ១៩៧០ របបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ

+  ១៩៧០ដល់ ១៩៧៥ របបសាធារណ:រដ្ឋខ្មែរ

+ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ របបប្រជាធិបតេយ្យ

+  ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៣ របបសាធារណ:កម្ពុជា(រដ្ឋកម្ពុជា)

+  ១៩៩៣ ដល់ បច្ចុប្បន្ន របបរាជានិយមអាស្រយ័រដ្ឋធម្មនុញ