តើភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពមានគោលការណ៍ប៉ុន្មានចំនុច?អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

ភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពមានគោលការណ៍ ៩ចំនុច

  • គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទ
  • គ្មានការផលិតការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
  • គ្មានអំពើអាណាចារ្យ ជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារ និង អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ
  • គ្មានក្មេងទំនើង
  • គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ ការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទ
  • គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
  • គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រាប់យុទ្ធភណ័្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ
  • មានវិធានការទប់ស្ដាតគ្រប់ប្រភេទនិងការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្ដរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
  • គ្មានកុងត្រូលត្រួតពិនិត្យដោយខុសច្បាប់