ចូររៀបរាប់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ?

ចម្លើយ

ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតាមរយ:ការបោះឆ្នោតហើយមានការបែងចែកជាបីរបបផ្សេងៗពីគ្នាគឺ

  • របបប្រធានាធិបតីនិយម
  • របបសភានិយម
  • របបចំរុះ(ពាក់កណ្ដាលរបបប្រធានាធិបតីនិងរបបសភានិយម)

ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគឺអាស្រយ័ទៅលើរបបដែលប្រទេសនីមួយៗប្រកាន់យកនិងស្ថា

នការណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសនោះ។