តើអំណាចរដ្ឋចែកចេញជាប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ ចូរបកស្រាយ?

ចម្លើយ

គេបែងចែកអំណាចរដ្ឋចែកចេញជា បី សំខាន់ៗគឺ          

+    អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ÷ តំណាងអោយរដ្ឋសភា និង ព្រឹទ្ធសភាមានតួនាទីកសាងច្បាប់

+   អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ÷ តំណាងអោយរដ្ឋភិបាល មានតួនាទីអនុវត្តន៍ច្បាប់

+ អំណាចតុលាការ ÷ តំណាងអោយសាលាជម្រះក្ដី មានតួនាទីរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គម