តើនណាខ្លះដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមន្រ្ដីនគរបាលយុត្តិធម៌?

ចម្លើយ

អ្នកដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមន្រ្ដីនគរបាលយុត្តិធម៌មាន

+  ព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមទទួលបន្ទុកសើបអង្កេត(ក្នុងភារ:កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ)

+ ប្រធាន និង អនុប្រធានទាំងឡាយនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ និងសេដ្ឋកិច្ច

+  ប្រធាន និង អនុប្រធានទាំងឡាយនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភារវកម្ម

+  ស្នងការនិងស្នងការរងទាំងឡាយនៃនគរបាលខេត្តក្រុង

+ ប្រធានការិយាលយ័នគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ និងសេដ្ឋកិច្ច

+ ប្រធានការិយាលយ័ប្រឆាំងភារវកម្ម

+ ប្រធានការិយាលយ័នគរបាលសន្ដិសុខ

+  អធិការ និងអធិការរងនគរបាលស្រុកនិងខេត្ត

+  ប្រធាន ប៉ុស្តិនគរបាលរដ្ឋាបាលស្រុកទីរួមខេត្ត

+  ប្រធាននគរបាលចរាចរ និង ផ្នែកបទល្មើសចរាចរ(ចំពោះបទល្មើសចរាចរ)

+ ប្រធាននិងមន្រ្ដីទាំងឡាយនៃកងតំរួតយោធា(ចំពោះបទល្មើសយោធា)

+ មន្រ្ដីនគរបាលព្រំដែន

+  អធិការគយ (ចំពោះបទល្មើសគយ)

+ មន្រ្តីរក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ