តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌ័តើនណាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនគរបាលយុត្តិធម៌?

ចម្លើយ

 អ្នកត្រួតពិនិត្យនគរបាលយុត្តិធម៌គឺព្រះរាជអាជ្ញនិងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អគ្គព្រះរាជអាជ្ញ អមសាលាឧទ្ធរណ៍។