តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា?

វិស័យទេសចរណ៍ជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែង អាចជួយឱ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា យើងត្រូវ៖
រៀបចំការពារសន្តិសុខឲ្យបានល្អ ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍
កសាងស្ពាន ថ្នល់ ឲ្យបានស្អាត និងរឹងមាំល្អ
រៀបចំថែរក្សា ការពារបរិស្ថាន
អភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស
ពង្រីករមណីយដ្ឋានឲ្យបានច្រើន
ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព នៃវិស័យទេសចរណ៍
ផ្ដល់សេវាកម្មបម្រើដោយមានជំនាញជាក់លាក់
និងទប់ស្កាត់ការនាំចូលគ្រឿងញៀន ការជួញដូរមនុស្ស និងភេវកម្ម។ 

៧៩៥
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ៣១ ២០២០
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ទេសចរណ៍

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.