តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា?

ចម្លើយ

វិស័យទេសចរណ៍ជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែង អាចជួយឱ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា យើងត្រូវ៖
រៀបចំការពារសន្តិសុខឲ្យបានល្អ ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍
កសាងស្ពាន ថ្នល់ ឲ្យបានស្អាត និងរឹងមាំល្អ
រៀបចំថែរក្សា ការពារបរិស្ថាន
អភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស
ពង្រីករមណីយដ្ឋានឲ្យបានច្រើន
ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព នៃវិស័យទេសចរណ៍
ផ្ដល់សេវាកម្មបម្រើដោយមានជំនាញជាក់លាក់
និងទប់ស្កាត់ការនាំចូលគ្រឿងញៀន ការជួញដូរមនុស្ស និងភេវកម្ម។ 

ពាក្យទាក់ទង: ទេសចរណ៍