តើរ៉ែមានកំណកំណើតដូចម្តេច?

រ៉ែមានកំណកំណើតមកពី ម៉ាក់ម៉ា និង កំអែភ្នំភ្លើង។

១១៣
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

រ៉ែ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.