តើយើងត្រូវសង្កេតទៅលើអ្វីខ្លះ ​ ដើមម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរ៉ែ?

ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរ៉ែ យើងត្រូវសង្កេតទៅលើ ពណ៍​ ស្នាមពណ៍ ផ្លេកលោហៈដង់សុីតេ ភាពរឹង​ ប្រព័ន្ធគ្រាប់ក្រាម ស្នាមប្រេះ និង បំណែក។

១៨៤
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

រ៉ែ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.