តើប្រទេសលកម្ពុជាមានផ្ទៃដីសរុបប៉ុន្មានkm²

១៤៥២
ថ្ងៃអង្គារ ខែឧសភា ១៧ ២០២២
Bøÿ ŽÆl

ចម្លើយ

​ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីសរុប181035km²

avatar

Bro KHMER

181035

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2023 Khmernokor. All rights reserved.