តើប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីចំនួនប៉ុន្មាន?

ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ៕

៣២៩៧៥
ថ្ងៃសុក្រ ខែវិច្ឆកា ២៤ ២០១៧
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ប្រទេសកម្ពុជា

មតិយោបល់

avatar

account me

១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.