តើអត្រាចុះត្រជាក់នៃកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាជះឥទ្ធិពលដល់វាយភាពសិលាម៉ាក់ម៉ាដូចម្តេចខ្លះ?

អត្រាចុះត្រជាក់នៃកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាជះឥទ្ធិពលដល់វាយភាពសិលាម៉ាក់ម៉ាកាលណាវាចុះត្រជាក់កាន់តែយឺតនោះក្រាមរបស់កាន់តែធំ។

១០៩
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.