តើកំអែភ្នំភ្លើងខុសពីម៉ាក់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេច?

កំអែភ្នំភ្លើងខុសពីម៉ាក់ម៉ាត្រង់៖

  • កំអែភ្នំភ្លើងកើតនៅលើសំបកផែនដីតាមរយៈការផ្ទុះចេញពីភ្នំភ្លើង។
  • ម៉ាក់ម៉ាមាននៅក្នុងសំបកផែនដីដែលមិនទាន់ផ្ទុះចេញ។
១៣៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែកញ្ញា ០៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.