ដូចម្តេចដែលហៅថា គុណធម៌?

៤៥៤
ថ្ងៃពុធ ខែកញ្ញា ២៧ ២០២៣
Virak 01

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

គុណធម៌ ជាតម្លៃល្អដែលស្ដែងចេញតាមរយៈកាយវិការ វិចារចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស៕

https://www.khmernokor.com/question-answers/what-is-virtue

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.