ដូចម្តេចដែលហៅថា គុណធម៌?

គុណធម៌ ជាតម្លៃល្អដែលស្ដែងចេញតាមរយៈកាយវិការ វិចារចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស៕

១០២៨០
ថ្ងៃអង្គារ ខែឧសភា ១១ ២០២១
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

avatar

Piset Kaka

ត្រឹមត្រូវណាស់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.