តើខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះពីឥណ្ឌានឹងចិន?

៦០៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែមីនា ០២ ២០២៤
Sokhom Khoeun

ចម្លើយ

avatar

Yura Vandy

ខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌានឹងចិនមានដូចខាងក្រោម៖

១.មានឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌា (ស.វទី១)៖

  • ទស្សនៈ រាជាធិបតេយ្យ
  • សាសនា ភាសា អក្សរ អក្សរសិល្ប៍ សិល្បៈ ទំនៀមទម្លាប់ និងច្បាប់ផ្សេងៗ។

២.ឥទ្ធិពលចិន(ស.វទី៣)៖

  • ជំនួញ ល្ខោន ល្បាយជាតិសាសន៍
  • ឥទ្ធិពលចាម-ជ្វា (ស.វទី៥)
  • ផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម (សំណង់ប្រាសាទ និងក្បាច់លំអជាដើម)

 

តើអរិយធម៌ខ្មែរយើងទទួលឥទ្ធិពលពីអរិយធម៌ប្រទេសណាខ្លះ?

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.