តើទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសណាខ្លះ?

ចម្លើយ

ទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេស៖

  • ប្រទេសចិន
  • ប្រទេសឡាវ
  • ប្រទេសវៀតណាម
  • ប្រទេសកម្ពុជា ៥០០ គីឡូម៉ែត
  • ប្រទេសថៃ
  • ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៕
ពាក្យទាក់ទង: ទន្លេមេគង្គ