តើសមាហរណកម្មអាស៊ាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា?

ចម្លើយ

សមាហរណកម្មអាស៊ាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥៕

ពាក្យទាក់ទង: អាស៊ាន