តើអាស៊ានបង្កើតឡើងដំបូងដោយប្រទេសណាខ្លះ? នៅទីណា? នៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា?

ចម្លើយ

អាស៊ានបង្កើតឡើងដំបូងមាន ៥ ប្រទេសដូចជា៖

  • ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
  • ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេសភីលីពីន
  • ប្រទេសសិង្ហិបូរី
  • ប្រទេសថៃ

នៅទីក្រុងបាំងកកប្រទេសថៃ។

អាស៊ានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៦៧។ អាស៊ានជាមហាអំណាចទី ០៧ ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច៕

ពាក្យទាក់ទង: អាស៊ាន