តើប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើប្រធានអាស៊ានប៉ុន្មានលើក? ចូររៀបរាប់?

ចម្លើយ

ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើប្រធានអាស៊ាន ២ លើក

  • លើកទី ១ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ០៤ ឆ្នាំ ២០០២ (លើកទី ៣៥)
  • លើកទី ២ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ០៤ ឆ្នាំ ២០១២ (លើកទី ៤៥)៕
ពាក្យទាក់ទង: អាស៊ាន